Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom IVEPOS-Ing.Eva Bobrová,CSc., Moravská 59, Košice IČO:17239516 , IČ DPH:SK 1020624066, DRČ: 1020624066, zapísanú v živnostenskom registri č.: 802-2397 č..ž. l.: OŽP-C/2006/09236-5/CR1 z 30.10.2006 (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.kvetyanjelik.sk , ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

II. Vymedzenie základných pojmov

1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.kvetyanjelik.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).

2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).

3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu www.kvetyanjelik.sk  (ďalej len „tovar“).

4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

III. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
b) umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:
a) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
b) nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
c) úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

V. Objednávka

1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar na internetovom portály www.kvetyanjelik.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.

2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:
a) vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,
b) vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási
c) vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,
d) vyplní údaje o tom, kedy, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,
e) potvrdí, že súhlasí s VOP,
f) vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.

3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.

4. Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.

5. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci Košíc a blízkeho okolia.

VI. Zrušenie objednávky

1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku V, bod. 4 VOP.

2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR.

3. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním e-mailu:kvetyanjelik@gmail.com, alebo telefonicky na telefónnom čísle:+421905778904.Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.

5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.kvetyanjelik.sk.

6. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.

7. Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VII. Dodacie podmienky

1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:
a) Kuriérom v Košiciach a okolí
b) Osobný odber na predajni v Košiciach

2. Objednávky objednané najneskôr do 19.00 hod. môžu byť doručené v ten istý deň najneskôr do 20.00 hod. v rámci Košíc.

4. Objednávky sú doručované od pondelka do nedele aj cez štátne sviatky od 8:00 hod. do 20:00 hod. Tovar sa nedoručuje 25.12., 1.1. a na veľkonočnú nedeľu.

5. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V zaujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.

VIII. Platba

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

• Prevodom na naše účty:
Slovenská sporiteľňa : SK39 0900 0000 0000 8219 9526
Tatra banka : SK88 1100 0000 0029 2289 7204

• Internet banking
• Online platobnou kartou
• Zaplatením na našej predajni:

Kvety Anjelik
Popradská 28/C 04011 Košice
KVETY Srdiečko Mier
nám. Jána Mathého 2 04001 Košice
Kvety Anjelik
Komenského 22 04001 Košice

• Kurierovi pri preberaní tovaru.
Pri objednávaní čačinových výrobkov a tovaru pri väčšej sume ako 30€ je potrebné sumu uhradiť vopred.

IX. Reklamácie

1. Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.

2. Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach: +421905778904 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: kvetyanjelik@gmail.com

3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotografiu na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.

4. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.

5. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

X. Záruka

Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 24 hod. od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke.

XI. Ochrana osobných údajov

Pre realizácie objednávok cez internet je vytvorená databáza na serveri sprostredkovateľa a ním pravidelne kontrolovaná a upravovaná na základe písomného poverenia.

Údaje: objednávateľ udáva prostredníctvom elektronického objednávkového formulára želaný tovar pod príslušným kódom, meno, telefonický kontakt, spôsob platby, meno, adresu, telefonický kontakt čas doručenia objednávky u osoby, ktorá má objednaný tovar prevziať.

Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu .

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podľa reklamačnej doby u kvetinového tovaru 24 hodím s rezervou 12 hodín sú údaje o objednávateľoch z databázy vymazávané.

XII. Zodpovednosť

1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.

2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.

4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.

5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich 24 hod., v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar zlikvidovať.

6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.

7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet resp. dekoračnú zeleň alebo dekoračný materiál, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet resp. zeleň alebo dekoračný materiál nahradený iným s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná a taktiež cena. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.

8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

9. Predávajúci upozorňuje , že v dňoch od 12.2. do 16.2. ceny ruží nezodpovedajú cenám uvedeným na internetovej stránke www.kvetyanjelik.sk, je to spôsobené zvýšenou cenou na burze.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kvetyanjelik.sk.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku V., ods.2, písm. e).

3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettera alebo zaslaním mailu na www.kvetyanjelik.sk.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 30.10.2021

V Košiciach dňa 29.9.2023

IVEPOS- Ing. Eva Bobrová,CSc.